ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855
oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z
2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem
objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:
1) nakazuje się:
a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są
utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających
bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne
zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed
rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka
szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie
i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi
świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych
czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie
mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w
gospodarstwie w systemie otwartym;
2) zakazuje się:
a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", pochodzących z dzików oraz materiałów i
przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
zwierząt.";
2) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać
skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz.
2325).Załączniki: