Informacja dot. odpłatności za przewozy szkolne

 

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo oświatowe droga dziecka z domu do przedszkola i szkoły nie może przekraczać:

1. 3 km - w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2. 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza te odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

 

Z przewozów szkolnych w formie odpłatnej korzystać mogą uczniowie nie objęci obowiązkiem dowożenia do szkół na niżej opisanych zasadach:

a)

  • pierwsze dziecko z rodziny – 32 zł miesięcznie
  • drugie i trzecie dziecko z rodziny – 16 zł miesięcznie
  • czwarte  dziecko z rodziny -  8 zł miesięcznie
  • bilet jednorazowego przejazdu 3 zł

-      dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny zwolnione są z opłat po zgłoszeniu i okazaniu karty dyrektorowi przedszkola, konwojentce lub pracownikowi Urzędu Gminy

  • w okresie przerwy świątecznej (Święta Bożego Narodzenia) oraz ferii zimowych ceny  biletów miesięcznych objęte są 50% zniżką
  • jeżeli uczeń przez cały miesiąc deklaruje korzystnie z dowozów w jedną stronę odpłatność za bilet należy umniejszyć o połowę

 

  1. płatności za bilety należy dokonywać do 10 dnia miesiąca,
  2. należność za bilet inkasuje osoba sprawująca opiekę wychowawczą nad uczniami dowożonymi lub dyrektor przedszkola, którzy po uiszczeniu należnej kwoty wydają bilet na każdy miesiąc,
  3. uczeń ma obowiązek posiadać bilet przy sobie i okazywać go osobie sprawującej opiekę wychowawczą przy wsiadaniu do autobusu, osoba sprawująca opiekę wychowawczą ma obowiązek sprawdzać czy osoby wsiadające do autobusu posiadają ważny  bilet na przejazd,
  4. osoba sprawująca opiekę wychowawczą nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek odliczeń z tytułu nie korzystania z dowożenia.