PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

 

zawiadamia,

 

  że VI Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
  2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
  3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
  4.  Interpelacje i zapytania radnych.
  5.   Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 44)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. (druk nr 45).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 . ( druk nr 46).

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy, komunikaty.

10.     Zakończenie sesji.

 

 

 

                                                          

                                                         Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ inż. Mirosław Krysztofiak