PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

 

zawiadamia,

 

  że VII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego. (druk nr 47)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. (druk nr 48).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 . ( druk nr 49).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo oraz określenia granic ich obwodów. ( druk nr 50).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Gminy Rydzyna z zakresu edukacji publicznej. ( druk nr 51)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na 2019 rok. ( druk nr 52)
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy, komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                        /-/ Mirosław Krysztofiak