PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

 

zawiadamia,

 

  że VIII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
  2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
  4.  Interpelacje i zapytania radnych.
  5.   Przedstawienie Raportu o stanie gminy Krzemieniewo w roku 2018.
  6. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzemieniewo w roku 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzemieniewo wotum zaufania.(druk nr 52)
  8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

- przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 przez Wójta Gminy,

- odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018,

- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. ( druk nr 53).

  1. Udzielenie absolutorium.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej,

- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2018r.  ( druk nr 54 ).

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. (druk nr 55)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. (druk nr 56 ).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 . ( druk nr 57 ).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia  udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. ( druk nr 58 )

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  ( druk nr 59).

15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo. ( druk nr 60)

16. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo” dla absolwentów szkół podstawowych, dla których Gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym. ( druk nr 61)

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat. ( grunty sołeckie) ( druk nr 62)

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat. ( grunty szkolne) (druk nr 63)

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.     Wolne głosy, komunikaty.

21.     Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

      Rady Gminy Krzemieniewo

   /-/ Mirosław Krysztofiak